Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
Génèse 46:16
Fils de Gad: Tsiphjon, Haggi, Schuni, Etsbon, Eri, Arodi et Areéli.